Använda Insulin lispro Sanofi®

Insulinbehovet är olika för olika individer och påverkas av en rad faktorer. Insulin lispro Sanofi administreras genom subkutan injektion eller kontinuerligt subkutant via infusionspump men kan också ges intramuskulärt, vilket dock ej rekommenderas. Om det anses nödvändigt kan Insulin lispro Sanofiockså administreras intravenöst, t ex för att kontrollera blodsockernivån vid ketoacidos, akut sjukdom eller under intra- och postoperativa perioder.

Subkutan administrering ska ges i lår, skinkor eller buk. Injektionsstället ska alterneras så att samma injektionsställe inte används mer än ca 1 gång per månad.

 

Referenser

  1. Insulin lispro Sanofi bipacksedel

Beställ Insulin lispro Sanofi-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Insulin Lispro till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.