Suliqua® - bättre tillsammans

Suliqua är ett läkemedel som består av världens mest använda basinsulin, Lantus (insulin glargin 100E/ml) i kombination med lixisenatide, en kortverkande GLP-1 analog som effektivt kapar måltidstopparna. Därmed sänker de tillsammans både fastesocker och kapar måltidstoppar.

Suliqua ges som i en penna en gång om dagen för de patienter som behöver intensifiering av sin insulinbehandling. De båda komponenterna som ingår i Suliqua har visat sig vara kardiovaskulärt säkra.1

Uppdaterad indikation

  • Suliqua är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen som ett komplement till kost och motion tillsammans med metformin med eller utan SGLT-2 hämmare. Denna indikation uppdaterades 9 mars 2020.

    Suliqua ingår sedan 2017 i läkemedelsförmånerna för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. 

Ett högt HbA1C ökar risken för diabeteskomplikationer

I UKPDS påvisades de långsiktiga fördelarna med att uppnå en god glykemisk kontroll tidigt i sjukdomsförloppet och minska risken för makro- och mikrovaskulära komplikationer.

En procentenhets sänkning i HbA1C gav i studien bl.a. en minskning av risken för 

  • mikrovaskulära komplikationer med 37%
  • perifer vaskulär sjukdom med 43% 
  • diabetesrelaterad död med 21% 1,2

Ett högt HbA1c ökar risken för diabeteskomplikationer

Kortfattad produktinformation om Suliqua

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid), 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna. Rx, F, A10AE54.

Indikation: Suliqua är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen som ett komplement till kost och motion tillsammans med metformin med eller utan SGLT-2 hämmare.

Varningar och försiktighet: Suliqua ska inte användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Förpackningar: Suliqua SoloStar 5x3 ml pennor.

Kontaktuppgifter: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; mars 2020. Suliqua ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information, se www.fass.se.

Referenser:

  1. Suliqua SPC

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Suliqua till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.