Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Suliqua® - bättre tillsammans

Suliqua är ett läkemedel som består av världens mest använda basinsulin, Lantus (insulin glargin 100E/ml) i kombination med Lyxumia, en kortverkande GLP-1 analog som effektivt kapar måltidstopparna. Därmed sänker de tillsammans både fastesocker och kapar måltidstoppar.

Suliqua ges som i en penna en gång om dagen för de patienter som behöver intensifiering av sin insulinbehandling. De båda komponenterna som ingår i Suliqua har visat sig vara kardiovaskulärt säkra.1

Uppdaterad indikation

Suliqua är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen som ett komplement till kost och motion tillsammans med metformin med eller utan SGLT-2 hämmare. Denna indikation uppdaterades 9 mars 2020.

Suliqua ingår sedan 2017 i läkemedelsförmånerna för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. 

 

Ett högt HbA1C ökar risken för diabeteskomplikationer

I UKPDS påvisades de långsiktiga fördelarna med att uppnå en god glykemisk kontroll tidigt i sjukdomsförloppet och minska risken för makro- och mikrovaskulära komplikationer.

En procentenhets sänkning i HbA1C gav i studien bl.a. en minskning av risken för 

  • mikrovaskulära komplikationer med 37%
  • perifer vaskulär sjukdom med 43% 
  • diabetesrelaterad död med 21% 1,2

Ett högt HbA1c ökar risken för diabeteskomplikationer

 

Kortfattad produktinformation om Suliqua

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid), 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna. Rx, F, A10AE54.

Indikation: Suliqua är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen som ett komplement till kost och motion tillsammans med metformin med eller utan SGLT-2 hämmare.

Varningar och försiktighet: Suliqua ska inte användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Förpackningar: Suliqua SoloStar 5x3 ml pennor.

Kontaktuppgifter: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; mars 2020. Suliqua ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

Referenser:

  1. Suliqua SPC

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter