Praktisk information om Lantus®

Här hittar du praktisk information hur man börjar med Lantus vid nyinsättning alternativt vid byte från NPH-insulin eller mixinsulin.

Du kan ladda ner instruktionsfilmer och snabbguider för de olika injektionspennorna, du kan läsa information om injektionsteknik och förvaring av Lantus.

Hur du börjar med Lantus
Rekommenderad startdos


10 enheter Lantus en gång om dagen, men individuella behov styr.

Lantus kan tas vid valfri tid på dygnet, vid en tidpunkt som passar patienten. Lantus ska tas vid samma tidpunkt varje dag.1

Det är viktigt att titrera upp dosen.

Titreringstrappan

* Intial dos = Rekommenderat 10 E men individuella behov styr.

Dosen Lantus som krävs för att nå uppsatt HbA1C-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter.

Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Diagrammet visar hur Lantus kan användas vid effektiv upptitrering.2

Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag. Vid tre fastevärden över 5,6 mmol/l ökas dosen med 2 enheter.

Förvaring av Lantus
Förvaring av obruten förpackning med Lantus

 • Ampuller, injektionsflaskor eller förfyllda pennor i obruten förpackning skall förvaras i kylskåp, 2-8 grader.
 • Lantus får inte frysas. Undvik direkt kontakt med frysfack eller kylklampar. 

Förvaring av Lantus under användning

 • Lantus som används ska förvaras vid högst 25 grader och även i skydd mot kyla. 
 • Om det finns insulin kvar efter 4 veckors användning skall ampullen eller den förfyllda pennan kasseras. Detta gäller även Lantus som har tagits ur kylutrymme för att ha i reserv. 
 • Under användning ska injektionspennan inte förvaras i kylskåp. 

Förvaring av Lantus vid resor

Vid resor till ett varmt klimat kan det vara bra att förvara Lantus i kylväska för att inte utsätta insulinet för värmen. Används kylväska är det viktigt att insulinet inte ligger nära och har direkt kontakt med kylklampar då det istället kan bli frysskadat.

Injektionsteknik för Lantus
Före injektion av Lantus


När en ny ampull eller förfylld penna ska påbörjas, ska den tas ut ur kylskåp en till två timmar före användning.

Insulinet ska kontrolleras så att det är klart (färglöst, genomskinligt utan synliga fasta partiklar). Om insulinet är grumligt ska det inte användas.

Så här injiceras Lantus

Lantus administreras subkutant. Den förlängda effektdurationen för Lantus är beroende av att det injiceras i subkutan vävnad. Lantus kan injiceras i mage, skinkornas övre del eller utsidan av låren.

Lantus kan tas vid valfri tid på dygnet, vid en tidpunkt som passar patienten. Det är viktigt att det injiceras vid samma tidpunkt varje dag.

Titrera upp dosen för insulinet

Det är viktigt att titrera upp dosen för att nå målvärdet. Med Lantus är det inte bara enkelt för patienterna med diabetes utan även för dig som vårdgivare. Med Lantus har du ett insulin, ett målvärde och en dos att titrera.1,2

Dosen insulin som krävs för att nå uppsatt HbA1C-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter. Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Diagrammet visar hur Lantus kan användas vid effektiv upptitrering.2

Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag. Vid tre fastevärden i rad på över 5,6 mmol/l ökas dosen med 2 enheter.

Så här byter man från NPH-insultin till Lantus
Byte till Lantus vid endos NPH-insulin


Vid endos NPH blir startdosen Lantus densamma som tidigare NPH-dos när man byter.

Exempel:

 • 1 x 40 enheter NPH = 1 x 40 enheter Lantus

Byte till Lantus vid tvådos NPH-insulin 

Vid tvådos NPH blir startdosen Lantus 20-30% lägre än den tidigare totala dygnsdosen av NPH.

Exempel:

 • 2 x 20 enheter NPH (totalt 40 enheter) 
 • Minska totaldosen med 20-30% och ge endos. 
 • Startdos Lantus 1 x 28-32 enheter  

Individuell titrering till önskat behandlingsmål.

Så här byter man från Mixinsulin till Lantus

 1. Räkna ut hur många enheter av mixdosen som utgörs av basinsulin 
 2. Starta med 80% av uträknad basinsulindos i endos Lantus. Resterande insulin ges som måltidsinsulin om behov finns 
 3. Titrera sedan upp dosen Lantus 

Exempel:

Patient med 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70.

 1. Basinsulindos = 70% av 40 enheter = 28 enheter basinsulin
 2. 80% av basinsulindosen på 28 enheter = 22 enheter Lantus

Patienten som står på totalt 40 enheter mixinsulin 30/70 ska vid byte börja med 22 enheter Lantus.

 1. Titrera sedan upp dosen Lantus till önskat behandlingsmål.

Referenser

 1. www.fass.se Lantus SPC
 2. Davies M et al.  Diabetes Care 2005;28:1282-1288

Beställ Lantus-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Lantus till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.