Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro 100E/ml) - måltidsinsulinet med marknadens lägsta pris

Insulin lispro Sanofi är ett måltidsinsulin med prissubvention tillgänglig för förskrivning. Insulin lispro Sanofi är en biosimilar till Humalog. Insulin lispro Sanofi har marknadens lägsta pris, -15 till -20 % jämfört med Humalog beroende på förpackning.1

Förfylld penna
Pris/år (kr) AUP


Pris/år (kr) beräknat på en daglig dos av 20 E.

Cylinderampull
Pris/år (kr) AUP


Pris/år (kr) beräknat på en daglig dos av 20 E.

Insulin lispro Sanofi har följande indikation

Behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas (stabila glukosnivåer). Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.

Efter subkutan injektion absorberas Insulin lispro Sanofi betydligt snabbare än humant insulin vilket innebär att det kan ges i omedelbar anslutning till måltid.

Kortfattad produktinformation om Insulin lispro Sanofi

Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. Rx, F, A10AB04.

Indikation: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.

Förpackningar: Insulin lispro Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Kontaktuppgifter: Insulin lispro Sanofi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; maj 2019.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information, se www.fass.se www.fass.se.

Referenser

  1. www.tlv.se (20190208)

Beställ Insulin lispro Sanofi-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Insulin Lispro till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.