Lantus® (insulin glargin 100E/ml)- basinsulin med effekt i upp till 24 timmar

Lantus är ett långverkande basinsulin för patienter med diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

Lantus behöver bara tas en gång om dagen, vid en tidpunkt som passar patienten själv, dock samma tid varje dag.1

Här finner du information om Lantus egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Lantus, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring, titrering och mycket annat.

Lantus - en gång om dagen

Lantus har effekt i upp till 24 timmar och det innebär att patienter med diabetes bara behöver ta basinsulinet Lantus en gång om dagen. Patienten kan själv välja när han/hon skall ta sin dos Lantus, bara man tar det samma tidpunkt varje dag.1 Detta kan ge en ökad frihet och förbättrad livskvalitet för patienter med diabetes.2

I hemsjukvården kan detta innebära en stor praktisk och ekonomisk fördel för vårdpersonalen. Det går att anpassa tidpunkten för injektionen av Lantus efter vårdens/patientens behov istället för att anpassa allt utifrån insulinets egenskaper.

Effektprofil Lantus och NPH vid första injektionen. Typ 1 DM

Färre hypoglykemier eller lägre HbA1C

Det finns ett samband mellan HbA1C och antalet hypoglykemier. En metaanalys visar att risken för allvarlig hypoglykemi vid diabetes typ 2 är 54 % lägre med Lantus jämfört med NPH-insulin (p<0,05).3

Denna egenskap gör att patienter som står på NPH-insulin teoretiskt skulle kunna komma ned 2 procentenheter i HbA1C utan ökad risk för hypoglykemi vid byte till Lantus.

Kortfattad produktinformation om Lantus

Lantus® (insulin glargin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Rx, F, A10AE04.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.

Varningar och försiktighet: Lantus ska ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml.

Kontaktuppgifter: Lantus tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Kontaktuppgifter: Lantus tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00 www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: januari 2020.

Lantus ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Referenser

1. www.fass.se Lantus SPC
2. Ashwell et al, Diabetes Care 2008;31(6):1112-7
3. Mullins et al. Clinical Therapeutics 2007;29:1607-1619 (DCCT)

Beställ Lantus-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Lantus till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.