Toujeo® -jämn effekt under hela dygnet

På den här sidan kommer du att hitta produktinformation om Toujeo (insulin glargin 300E/ml) och hur du praktiskt gör vid insättande eller byte till Toujeo.

Toujeo är en vidareutveckling av Lantus® (insulin glargin 100E/ml). Den högre koncentrationen hos Toujeo medför dels lägre injektionsvolym, dels förändrade farmakokinetiska egenskaper jämfört med Lantus. 

  • Toujeo ger längre och jämnare effekt >24 timmar*1,2 jämfört med insulin glargin 100E/ml.
  • Toujeo ger mindre svängande blodsocker**3 jämfört med insulin glargin 100 E/ml.


Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med diabetes typ 1 och till patienter med diabetes typ 2 där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Toujeos verkningsmekanism

När Toujeo injiceras under huden bildas en subkutan depå. Denna depå är mindre med en halvering av ytan på depån jämfört med Lantus.4 Detta ger en långsammare och mer långvarig utsöndring av Toujeo över hela dygnet.5 Den högre koncentrationen hos Toujeo ger en lägre volym av insulin som injiceras.

Halvering av ytan på den subkutana depån
Den minskade injektionsvolymen med 2/3 resulterar i att en mindre depå bildas vid injektion subkutant. Den mindre ytan hos den subkutana depån mot omgivande vävnad ger en ytterligare fördröjd frisättning jämfört med Lantus. Det är samma antal molekyler men omgivande vätska har minskats. Antal enheter är dock samma, det vill säga 1:1 förhållande.

Volymen minskar med 2/3
Den glukossänkande effekten av Toujeo är stabilare och förlängd jämfört med effekten av Lantus. Effekten av Toujeo varar längre än 24 timmar (upp till 36 timmar) vid kliniskt relevanta doser.

Toujeo – godkänt för barn och unga från 6 års ålder3

Toujeo är från november 2019 godkänt att använda på barn och ungdomar med diabetes typ-1 och typ-2 från 6 års ålder1.

Studien Edition JUNIOR visade effekt och säkerhet hos Toujeo i jämförelse med U100 hos barn och ungdomar med diabetes typ-13.

Kortfattad produktinformation om Toujeo

Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Rx, F, A10AE04.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder.

Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml.

Varningar och försiktighet: Toujeo ska ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Förpackningar: Toujeo SoloStar 5x1,5 ml pennor och 10x1,5 ml pennor samt Toujeo DoubleStar: 3x3ml pennor.

Kontaktuppgifter: Toujeo tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; januari 2020.

Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Referenser

1. Toujeo produktresumé.
2. Becker RHA, Dahmen R, Bergmann K, et al. New Insulin Glargine 300 Units·mL−1 Provides a More Even Activity Profile and Prolonged Glycemic Control at Steady State Compared With Insulin Glargine 100 Units·mL−1. Diabetes Care. 2015;38(4):637-43.
3. Danne T, et al. Poster presented at the 45th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 2019; October 30–November 02. Boston, US. P240.
4. Owens DR, et al. Diabetes Metab Res Rev 2014;30:104–119, Shiramoto M, et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Mar;17(3):254–260
5. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643

*Ref; 1,2. T50%INS-AUC0–36 ( tid till 50 % av arean under kurvan nås mellan 0-36 h) var 2.05 ggr längre, 90% konfidensintervall 1.35-3.03

**Signifikant lagre glukosokning underdygnets sista 4 timmar efter injektion (0,82 mmol/l vs 1,50 mmol/l, p = 0,0192)

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Toujeo till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.