Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige

logo Sanofi
 

 
 

 

Toujeo® -jämn effekt under hela dygnet

På den här sidan kommer du att hitta produktinformation om Toujeo (insulin glargin 300E/ml) och hur du praktiskt gör vid insättande eller byte till Toujeo.

Toujeo är en vidareutveckling av Lantus® (insulin glargin 100E/ml). Den högre koncentrationen hos Toujeo medför dels lägre injektionsvolym, dels förändrade farmakokinetiska egenskaper jämfört med Lantus. 

  • Den glukossänkande effekten av Toujeo är jämnare och förlängd jämfört med effekten av Lantus1
  • Effekten av Toujeo varar längre än 24 timmar1 
  • Lägre risk för hypoglykemier jämfört med Lantus hos typ 2 patienter2
  • Samma kardiovaskulära säkerhet som för Lantus3
 

Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med diabetes typ 1 och till patienter med diabetes typ 2 där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

Toujeos verkningsmekanism

När Toujeo injiceras under huden bildas en subkutan depå. Denna depå är mindre med en halvering av ytan på depån jämfört med Lantus.4 Detta ger en långsammare och mer långvarig utsöndring av Toujeo över hela dygnet.5 Den högre koncentrationen hos Toujeo ger en lägre volym av insulin som injiceras.

 

Halvering av ytan på den subkutana depån

 

Den minskade injektionsvolymen med 2/3 resulterar i att en mindre depå bildas vid injektion subkutant. Den mindre ytan hos den subkutana depån mot omgivande vävnad ger en ytterligare fördröjd frisättning jämfört med Lantus. Det är samma antal molekyler men omgivande vätska har minskats. Antal enheter är dock samma, det vill säga 1:1 förhållande.

 

Volymen minskar med 2/3

 

Den glukossänkande effekten av Toujeo är stabilare och förlängd jämfört med effekten av Lantus. Effekten av Toujeo varar längre än 24 timmar (upp till 36 timmar) vid kliniskt relevanta doser.

 

Kortfattad produktinformation om Toujeo

Toujeo (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Rx, F, A10AE04.

Indikation: Behandling av diabetes hos vuxna.

Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml.

Varningar och försiktighet: Toujeo ska ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se.

Förpackningar: Toujeo SoloStar: 5x1,5 ml pennor, 10x1,5 ml pennor samt Toujeo DoubleStar: 3x3ml pennor. Kontaktuppgifter: Toujeo tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00 www.sanofi.se.

Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; juni 2019. Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

Referenser

  1. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643
  2. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243
  3. Toujeo SPC
  4. Owens DR, et al. Diabetes Metab Res Rev 2014;30:104–119, Shiramoto M, et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Mar;17(3):254–260
  5. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Läkemedelskonsultation

Insulin.se

Kontaktuppgifter