Använda Toujeo ®1

Administrering

Toujeo är ett basinsulin som ska administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Vid behov kan Toujeo administreras upp till 3 timmar före eller efter den vanliga tiden för dosering. Patienter som glömmer bort att ta en dos bör kontrollera sitt blodsocker och därefter återgå till sitt vanliga doseringsschema med dosering en gång dagligen. Patienterna ska informeras om att inte injicera dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 

Initiering:

  • Patienter med typ 1-diabetes mellitus
  • Toujeo ska användas en gång dagligen tillsammans med ett måltidsinsulin och kräver individuell dosanpassning.
  • Patienter med typ 2-diabetes mellitus
  • Rekommenderad startdos är 0,2 enheter/kg följt av en individuell dosanpassning.

Byte mellan insulin glargin 100 enheter/ml och Toujeo

Insulin glargin 100 enheter/ml och Toujeo är inte bioekvivalenta och inte direkt utbytbara. Byte från insulin glargin 100 enheter/ml till Toujeo kan göras enhet för enhet, men en högre dos av Toujeo (ungefär 10-18%) kan krävas för att uppnå målintervallet för plasmaglukos. Vid byte från Toujeo till insulin glargin100 enheter/ml ska dosen minskas (ungefär med 20%) för att minska risken för hypoglykemi.  Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under omställningen och under de närmast påföljande veckorna.

Byte från andra basinsuliner till Toujeo

Vid byte från en behandlingsregim med ett medellångverkande eller långverkande insulin till en dosregim med Toujeo, kan en ändring av dosen av basinsulinet krävas och annan samtidig behandling av hyperglykemi behöva anpassas (dos och tidpunkt för tillägg av snabbverkande insuliner eller snabbverkande insulinanaloger eller doseringen av andra läkemedel mot hyperglykemi).

Byte från ett basinsulin, som ges en gång dagligen, till Toujeo en gång dagligen kan göras enhet för enhet baserat på den tidigare dosen basinsulin.

Vid byte från ett basinsulin, som ges två gånger dagligen, till Toujeo som ges en gång dagligen, är den rekommenderade initiala dosen av Toujeo 80% av den totala dagliga dosen av det tidigare basinsulinet.

Byte från Toujeo till andra basinsuliner

Medicinsk övervakning med noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under övergången och de närmast påföljande veckorna.

Titrering

Vid start eller byte till Toujeo är det viktigt att fortsätta titrera dosen så att patienten når sitt FPG- och HbA1C-mål

  • Titrering baseras på patientens FPG-värden
  • Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag
  • Höj inte dosen oftare än var 3-4 dag

Referenser

  1. Toujeo SPC

Beställ Toujeo-material till dig och dina patienter

 

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

 

Du kan ladda ner material om Toujeo till dina patienter på en rad olika språk

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.