Insulin aspart Sanofi® (insulin aspart)

Insulin aspart Sanofi ar en biosimilar till NovoRapid® som inte kräver doskonvertering och finns tillgänglig i den förfyllda injektionspennan SoloStar och cylinderampull. 1

Samma indikation – 25 % lägre pris1,2

Insulin aspart Sanofi har 25 % lägre pris jämfört med NovoRapid® (beroende på förpackning)3

1:1 dosering

Ingen doskonvertering krävs 1

Likvärdig effekt jämfört med NovoRapid® 1

Likvärdig effekt jämfört med NovoRapid® 1

Insulin aspart Sanofi är en snabbverkande insulinanalog. Vid injektion i bukväggen sätter effekten in inom 10–20 minuter och är kraftigast 1–3 timmar efter injektionen. Verkningstiden är 3–5 timmar och varierar baserat på dos, injektionsställe, blodflöde, temperatur och fysisk aktivitetsnivå.

Insulin aspart Sanofi har följande indikation

Behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas (stabila glukosnivåer). Insulin aspart Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.

Efter subkutan injektion absorberas Insulin aspart Sanofi betydligt snabbare än humant insulin vilket innebär att det kan ges i omedelbar anslutning till måltid.

Kortfattad produktinformation om Insulin apsart Sanofi

Insulin aspart Sanofi (insulin aspart) ℞, F, A10AB05, injektionsvätska, injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml.

Indikation: Insulin aspart Sanofi är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varning och försiktighet: Se www.fass.se.

Förpackningar: Insulin aspart Sanofi SoloStar® 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml. För prisuppgift se www.fass.se.

Kontaktuppgifter: Insulin aspart Sanofi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.

Vid frågor om våra läkemedel kontaktainfoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, augusti 2020.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se.

Referenser

1. Insulin aspart Sanofi® SPC.

2. www.tlv.se (AUP, Apotekets utpris), 1 sep 2020.

3. Kapitza C, et al. Diabetes Technol Ther. 2020;22(4):278–84.

Beställ Suliqua-material till dig och dina patienter

Här kan du beställa olika sorters material

Ladda ner patientinformation

Du kan ladda ner material om Insulin aspart Sanofi till dina patienter

Läkemedelskonsultation

Vi kommer gärna och berättar mer om hur våra produkter fungerar. 

Insulin.se

En hemsida om diabetes som du kan hänvisa dina patienter till

Kontaktuppgifter

För frågor gällande produkter eller biverkningsrapportering.